( - )
Giá
Thay đổi
KLGD

()
Cập nhật:
Diễn biến giá 6 tháng