Doanh nghiệp/Công ty Cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên (LBC - UPCoM)


    Đơn vị: 1,000,000

    Đơn vị: 1,000,000