Kế hoạch kinh doanh năm 2021 thận trọng

Nguồn báo cáo: VIETCAP
Doanh nghiệp liên quan: SCS
Ngày phát hành: 16/06/2021
CTCP Hàng hóa Dịch vụ Sài Gòn (SCS) đã tổ chức ĐHCĐ thường niên tại TP. HCM vào ngày 08/06/2021. Do xuất hiện các ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại TP. HCM, chỉ có một số lượng hạn chế cổ đông trực tiếp tham dự. Tổng cộng có 17 cổ đông đã tham dự và uỷ quyền tham dự – đại diện cho khoảng 68% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của SCS (bao gồm cả cổ phiếu ưu đãi) - đủ điều kiện để Đại hội cổ đông được tổ chức