SCS: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 95,000 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VNDS
Doanh nghiệp liên quan: SCS
Ngày phát hành: 09/04/2024
Chúng tôi duy trì khuyến nghị Khả quan với tiềm năng tăng giá 21,8% và tỷ suất cổ tức 6,4%. Giá mục tiêu giảm 7,4% trong khi giá cổ phiếu đã tăng 8,8% kể từ báo cáo gần nhất của chúng tôi.  Giá mục tiêu của chúng tôi giảm 7,4% do dự phóng LN ròng thấp hơn, bù đắp cho giả định WACC thấp hơn của chúng tôi so với báo cáo gần nhất.  P/E năm 2024 là 11,5 lần, cao hơn mức trung bình của các công ty cùng ngành (9.2 lần) với tăng trưởng EPS năm 2024-25 là 24,8%/9,6%.