Báo cáo cập nhật cổ phiếu VNM

Nguồn báo cáo: EVS.,JSC
Doanh nghiệp liên quan: VNM
Ngày phát hành: 15/01/2020

Khuyến nghị Mua với giá mục tiêu 137,00 đồng/cổ phiếu.