Doanh nghiệp/Công ty Cổ phần Truyền thông VMG (ABC - UPCoM)


    Đơn vị: 1,000,000

    Đơn vị: 1,000,000