Doanh nghiệp/Công ty Cổ phần Cơ khí Chế Tạo Hải Phòng (CKH - OTC)


    Đơn vị: 1,000,000

    Đơn vị: 1,000,000