Doanh nghiệp/Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông (CMT - UPCoM)


    Đơn vị: 1,000,000

    Đơn vị: 1,000,000