Doanh nghiệp/Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HKB - UPCoM)


    Đơn vị: 1,000,000

    Đơn vị: 1,000,000