Doanh nghiệp/Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (IPA - HNX)


    Đơn vị: 1,000,000

    Đơn vị: 1,000,000