Doanh nghiệp/Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cầu đường Hà Nội (JSC - OTC)


    Đơn vị: 1,000,000

    Đơn vị: 1,000,000