Doanh nghiệp/Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kiên Giang (KGU - OTC)


    Đơn vị: 1,000,000

    Đơn vị: 1,000,000