Doanh nghiệp/Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Xây dựng Địa ốc Kim Oanh (KIMOANH - OTC)


    Đơn vị: 1,000,000

    Đơn vị: 1,000,000