Doanh nghiệp/Công ty Cổ phần Cơ khí mỏ và Đóng tàu - TKV (MDT - OTC)


    Đơn vị: 1,000,000

    Đơn vị: 1,000,000