Doanh nghiệp/Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT (MPT - UPCoM)


    Đơn vị: 1,000,000

    Đơn vị: 1,000,000