Doanh nghiệp/Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Ninh Bắc (NINHBAC - OTC)


    Đơn vị: 1,000,000

    Đơn vị: 1,000,000