Doanh nghiệp/Công ty Cổ phần Nước sạch Số 2 Hà Nội (NS2 - UPCoM)


    Đơn vị: 1,000,000

    Đơn vị: 1,000,000