Doanh nghiệp/Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (NSC - HOSE)


    Đơn vị: 1,000,000

    Đơn vị: 1,000,000