Nguyễn Văn Cường


Nguyễn Văn Cường
  • Họ tên : Nguyễn Văn Cường
  • Năm sinh : 17/09/1958
  • Trình độ : Cử nhân

Quá trình học tập:
  • Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Quá trình làm việc:
  • Từ tháng 07 năm 2016 đến ngày 28 tháng 05 năm 2019 : Phó Giám đốc CTCP Bao bì Hà Tiên

Chức vụ hiện tại