Phạm Hoàng Long


Phạm Hoàng Long
  • Họ tên : Phạm Hoàng Long


Chức vụ hiện tại


Giao dịch cổ phiếu

  • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
  • Đã mua HLG 05/01/2023 - 02/02/2023 831,500 05/01/2023 831,500