Phạm Trọng Phương


Phạm Trọng Phương
  • Họ tên : Phạm Trọng Phương

Quá trình làm việc:
  • Từ ngày 01 tháng 05 năm 2020 đến ngày 01 tháng 01 năm 2021 : Phụ trách Kế toán Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng

Chức vụ hiện tại