Nguyễn Quốc Đạo


Nguyễn Quốc Đạo
  • Họ tên : Nguyễn Quốc Đạo
  • Trình độ : Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Quá trình học tập:
  • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
Quá trình làm việc:
  • Từ năm 1995 đến năm 1999 : Công ty CP Đầu tư Xây dựng số 8
  • Từ năm 2000 đến năm 2005 : Công ty Quản lý và Phát triển Nhà quận 2
  • Từ năm 2005 đến năm 2008 : Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thái Bình Dương
  • Từ năm 2008 đến năm 2012 : Công ty CP Tập đoàn Mai Linh
  • Từ ngày 01 tháng 03 năm 2013 đến 16/01/2014 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long
  • Từ ngày 01 tháng 03 năm 2013 đến 16/01/2014 : Phó Tổng GĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long
  • Từ năm 2012 : Công ty CP Tập đoàn Hoàng Long

Chức vụ hiện tại