Đỗ Đức Thắng


Đỗ Đức Thắng
  • Họ tên : Đỗ Đức Thắng

Quá trình làm việc:
  • Từ tháng 06 năm 2016 đến ngày 23 tháng 04 năm 2019 : Trưởng BKS Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội
  • Từ ngày 26 tháng 04 năm 2019 đến ngày 11 tháng 11 năm 2020 : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội

Chức vụ hiện tại


Giao dịch cổ phiếu

  • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
  • Đã bán ASD 12/04/2020 - 07/05/2020 168,000 07/05/2020 168,000
  • Đăng ký mua ASD 24/03/2019 - 17/04/2019 600,000 17/04/2019 0
  • Đã mua ASD - 0 19/12/2017 168,000