Nguyễn Thành Vĩnh


Nguyễn Thành Vĩnh
  • Họ tên : Nguyễn Thành Vĩnh

Quá trình làm việc:
  • Từ ngày 25 tháng 04 năm 2019 đến ngày 17 tháng 05 năm 2020 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hà Tĩnh

Chức vụ hiện tại