Thân Thị Thu Thảo


Thân Thị Thu Thảo
  • Họ tên : Thân Thị Thu Thảo

Quá trình làm việc:
  • Từ ngày 30 tháng 06 năm 2017 đến ngày 28 tháng 06 năm 2019 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội
  • Từ ngày 26 tháng 06 năm 2020 đến ngày 30 tháng 10 năm 2020 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội

Chức vụ hiện tại