Nguyễn Thị Thanh Huyền


Nguyễn Thị Thanh Huyền
 • Họ tên : Nguyễn Thị Thanh Huyền
 • Năm sinh : 07/03/1964
 • Nguyên quán : Vũ Thắng, Kiến Xương ,Thái Bình
 • Nơi sinh : Hà Nội
 • Cư trú : Tổ 3, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
 • Số CMND : 010542475
 • Tổng tài sản cá nhân : 36.41 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 95.04 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Đại học Kinh tế Quốc dân - Cử nhân Kinh tế
Quá trình làm việc:
 • + 08/2006 - nay: Bí thư Đảng ủy, UV Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 - CTCP
 • + 11/1993 - 2003: Ủy viên BCH CĐ Công nghiệp khoá 1, ủy viên thường vụ CĐ Trưởng ban nữ công CĐ
 • + 1998 - 2003: Uỷ viên BCH CĐ Công nghiệp khoá 1, Uỷ viên thưòng vụ CĐ, Trưởng ban nữ công CĐ
 • + 1996 — nay: Ủy viên thường vụ CĐ Công ty cổ phần May 10
 • + 12/2004 - nay: Ủy viên HĐQT, Công ty cổ phần May 10
 • + 01/2001 - 07/2006: Phó Tổng Giám đốc, Công ty May 10
 • + 08/1999 - 01/2001: Giám đổc điều hành kiêm Trường phòng QA, Công ty May 10
 • + 08/1999: Chủ tịch CĐ kiêm Trường phòng KCS, Công ty May 10
 • + 08/1997 - 09/1999: Chủ tịch CĐ chuvên trách, Công ty May 10
 • + 08/1997: Ủy viên BCH Đảng bộ khóa 25, Công ty May 10
 • + 06/1996: Chủ tịch CĐ kiêm Giám đốc Xí nghiệp may 3, Công ty May 10
 • + 09/1993 - 06/1996: Giám đốc Xí nghiệp may 3, Công ty May 10
 • + 09/1992 - 06/1993: Chủ tịch CĐ, Phó quản đốc PX Xỉí nghiệp May 10
 • + 1987 - 1992: Uỷ viên BCH Công đoàn
 • + 03/1985 - 09/1990: Tổ trưởng, chi uỷ viên BCH CĐ XN May 10
 • 07/1983 - 02/1985: Công nhân, XN May 10

Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 M10 1,733,600 5.46 31/12/2019 36.41
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   M10
   1,733,600
   5.46%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2019
   36.41

Cổ phiếu đại diện sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 M10 2,792,124 8.79% 01/2018 58.63
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   M10
   2,792,124
   8.79%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 01/2018
   58.63