Hồ Chương


Hồ Chương
  • Họ tên : Hồ Chương
  • Trình độ : Kỹ sư N/A

Quá trình học tập:
  • Kỹ sư N/A
Quá trình làm việc:
  • Từ ngày 18 tháng 04 năm 2015 đến tháng 06 năm 2016 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh Miền Trung