Nguyễn Văn Trị


Nguyễn Văn Trị
  • Họ tên : Nguyễn Văn Trị
  • Năm sinh : 14/12/1978
  • Nguyên quán : Thạch liên, Thạch Hà, Hà Tĩnh
  • Nơi sinh : Hà Tĩnh
  • Cư trú : KTT 510, Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang
  • Trình độ : Cử nhân Ngoại ngữ

Quá trình học tập:
  • Cử nhân Ngoại ngữ
Quá trình làm việc:
  • - Từ 24/05/2014 đến nay : Phó phòng TCHC, Thành viên Ban Kiểm Soát
  • - Từ 02/2012 đến 23/05/2014: Phó Phòng TCHC
  • - Từ 08/2001 đến 01/2012 : Chuyên viên phòng Tổ Chức Lao Động

Chức vụ hiện tại