Phạm Thị Quỳnh Trang


Phạm Thị Quỳnh Trang
 • Họ tên : Phạm Thị Quỳnh Trang
 • Tổng tài sản cá nhân : 34.43 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 34.43 tỷ đồng

Quá trình làm việc:

Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 ORS 2,250,400 0.75 10/06/2021 34.43
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   ORS
   2,250,400
   0.75%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 10/06/2021
   34.43

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đăng ký mua ORS 25/10/2017 - 23/11/2017 50,000 23/11/2017 0
 • Đã mua ORS - 0 18/10/2017 6,000