Nguyễn Khắc Hà


Nguyễn Khắc Hà
 • Họ tên : Nguyễn Khắc Hà
 • Năm sinh : 15/01/1959
 • Nguyên quán : Hà Nam
 • Nơi sinh : Hà Nam
 • Cư trú : Phường Hữu Nghị , TX Hoà Bình , Tỉnh Hoà Bình
 • Số CMND : 113133576

Quá trình học tập:
 • Kỹ sư Thủy lợi
Quá trình làm việc:
 • Từ tháng 09 năm 1976 đến năm 1986 : Cán bộ kĩ thuật xí nghiệp cung ứng vận tải sông Đà
 • Từ năm 1986 đến tháng 12 năm 1991 : Cán bộ kĩ thuật công ty thủy công
 • Từ năm 1992 đến năm 1994 : Cán bộ kĩ thuật công trình thủy điện Selabarn tại cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
 • Từ năm 1995 đến năm 1999 : Phó giám đốc chi nhánh công ty Thủy Công
 • Từ năm 2000 đến năm 2002 : Phó giám đốc chi nhánh công ty xây dựng sông đà 6
 • Từ tháng 06 năm 2003 đến tháng 10 năm 2004 : Giám đốc xí nghiêp sông đà 6.03
 • Từ tháng 11 năm 2004 đến tháng 12 năm 2008 : Giám đốc xí nghiêp sông đà 6.02
 • Từ tháng 12 năm 2009 đến tháng 09 năm 2010 : Phó Tổng Giám đốc xí nghiêp sông đà 6.02
 • Từ tháng 12 năm 2009 đến tháng 09 năm 2010 : Phó Tổng Giám đốc xí nghiêp sông đà 6
 • Từ tháng 10 năm 2010 : Phó Tổng Giám đốc kiêm giám đốc xí nghiêp sông đà 6.01

Chức vụ hiện tại