Đỗ Đình Hiện


Đỗ Đình Hiện
 • Họ tên : Đỗ Đình Hiện
 • Năm sinh : 03/05/1961
 • Nguyên quán : Hà Nam
 • Trình độ : Kỹ sư

Quá trình học tập:
 • Kỹ sư
Quá trình làm việc:
 • Từ tháng 09 năm 1981 đến tháng 05 năm 1983 : Nhân viên kỹ thuật, Đội trưởng đội xây dựng Thuỷ Công Sông Đà - Hoà Bình
 • Từ tháng 06 năm 1983 đến năm 1985 : Giáo viên dạy nghề đào tạo Thuỷ công Sông Đà - Hoà Bình
 • Từ năm 1985 đến năm 1987 : Đội trưởng đội tổng hợp Xí nghiệp Thuỷ công 4 Công ty Thuỷ công Sông Đà.
 • Từ năm 1987 đến năm 1992 : Cán bộ tổ chức tiền lương Xí nghiệp Thuỷ công 3 Công ty Thuỷ công Sông Đà .
 • Từ tháng 09 năm 1995 đến tháng 03 năm 2000 : Phó Giám đốc Xí nghiệp 401- Công ty Sông Đà 4 Yaly - Gia Lai
 • Từ tháng 04 năm 2000 đến tháng 08 năm 2001 : Giám đốc chi nhánh Công ty Sông Đà 4 tại Thuỷ điện Cần Đơn
 • Từ tháng 09 năm 2001 đến tháng 04 năm 2004 : Phó Giám đốc Công ty Sông Đà 4
 • Từ tháng 05 năm 2004 : Phó Giám đốc Ban điều hành Dự án thuỷ điện Sê San 4 - Tổng Công ty Sông Đà.

Chức vụ hiện tại