Đặng Phan Tường


Đặng Phan Tường
  • Họ tên : Đặng Phan Tường
  • Năm sinh : Năm 1965
  • Trình độ : Tiến sĩ

Quá trình học tập:

  • Tiến sĩ

Quá trình làm việc:

  • Từ tháng 09/2020 đến nay: Chủ tịch HĐQT CTCP GVI
  • Từ ngày 20/05/2021: Thành viên HĐQT CTCP Cơ điện Miền Trung
  • Từ tháng 09/2021 đến nay: Thành viên HĐQT CTCP Thiết bị điện Gelex
  • Từ ngày 01/12/2021: Thành viên HĐQT CTCP Dây cáp điện Việt Nam 
  • Từ ngày 12/04/2022 - ngày 17/04/2023: Thành viên HĐQT CTCP Thiết bị điện.
  • Từ ngày 17/04/2023: Chủ tịch HĐQT CTCP Thiết bị điện.

Chức vụ hiện tại