Công ty Cổ phần Bến xe Tàu Hậu Giang (BXT - OTC)

0 0 (0%) Cập nhật: 00:00 01/01/0001
Sàn: OTC
 • Mở cửa/Tham chiếu0 / 0
 • Sàn - Trần0 - 0
 • Thấp - Cao 1D0 - 0
 • Thấp - Cao 52T0 - 0
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Vận tải
 • Vốn hóaN/A
 • CP Lưu hành0
 • P/ENaN
 • EPSNaN
 • P/BNaN
 • PSN/A
 • BVPSNaN
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý gần nhất ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát triển:
 • BQL& ĐH Bến xe tàu được thành lập theo quyết định số 157/2004/QĐ-UB ngày 04/10/2004, là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, trực thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý. Chức năng chuyên môn là quản lý và điều hành các bến xe, tàu trực thuộc (Bến xe tàu Phụng Hiệp và Bến xe tàu Vị Thanh).
 • Đến năm 2009, được Sở Giao thông vận tải ban hành quyết định số 1796/QĐ- SGTVT ngày 17/12/2009 quy định thêm chức năng và được giao thêm 1 số bến xe tàu đế quản lý gồm: Ben xe Thị trấn Trà Lồng, Ben xe Lương Nghĩa huyện Long Mỹ; Ben xe Cái Tắc huyện Châu Thành A; Ben xe Ngã Bảy thị xã Ngã Bảy. Bên cạnh đó được Sở Giao thông vận tải bố sung thêm chuyên môn về đào tạo lái xe mô tô.
 • Năm 2016 Sở Giao thông vận tải ban hành quyết định số 74/QĐ-SGTVT ngày 22/01/2016 quy định chức năng, quyền hạn, cơ cấu tổ chức biên chế lúc nay BQL&ĐH Ben xe tàu quản lý và khai thác mảng đào tạo, lái xe mô tô và 04 bến xe tại Ngã Bảy, Kinh Cùng, Châu Thành A và Vị Thanh.
 • Tháng 5/2018 Sở Giao thông vận tải ban hành quyết định số 430/QĐ-SGTVT ngàỵ 14/5/2018 về việc điều chỉnh Khoản 10, Điều 2; Khoản 1, Khoản 2, Điều 3 của quyết định số 74/ỌĐ-SGTVT ngày 22/01/2016 về quy định chức năng, quyền hạn, cơ cấu tồ chức và biên chế của BQL&ĐH Ben xe tàu. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại quản lý, khai thác 04 bến xe và 03 Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe tại: Ngã Bảy, Vị Thanh, Châu Thành A.
Vị trí, chức năng:
 • BQL&ĐH Bến xe tàu là đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Sở Giao thông vận tải Hậu Giang, có chức năng quản lý và khai thác bến xe, bến tàu phà; được phép đào tạo lái xe cơ giới đường bộ.
 • BQL&ĐH Bến xe tàu Hậu Giang là đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước.
Nhiệm vụ, quyền hạn:
 • Tổ chức và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan sắp xếp trật tự, phục vụ hành khách đi lại dễ dàng và an toàn, bảo vệ trật tự trong bến xe, bến tàu, bến phà; chống cướp giật, móc túi và các hành vi làm mất trật tư, đàm báo an toàn cho hành khách.
 • Kiểm tra giám sát việc chấp hành các quy định vận tải khách tại bến xe, bến tàu.
 • Phối hợp kiểm tra tại các bến với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan; Tuyên truyền phổ biến pháp luật; Tiếp nhận phản ánh của khách hàng; Giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp nếu có giữa các Doanh nghiệp vận tải và doanh nghiệp khai thác bến xe; Báo cáo định kỳ và đột xuất về Sở Giao thông vận tải.
 • Lập biên bản hành vi, vi phạm tại các bến xe tàu, phả theo quy định. 
 • Được phép đầu tư, khai thác bến xe , bến tàu, bến phà theo quy định.
 • Tham mưu đề xuất với Sở Giao thông vận tải về kế hoạch quản lý, bảo trì, đâu tư nâng cấp mở rộng bến xe, bến tàu, bến phà.
 • Tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ, viên chức và người lao động theo phân cấp; thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức và người lao động theo quy định.
 • Thực hiện quản lý tải chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật.
 • Được phép mở các bến xe, bến tàu khi có yêu cầu quy hoạch mở bến của các huyện chưa có bến.
 • Đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.
 • Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Sờ Giao thông vận tải phân công.
Ban Quản lý và Điều hành Bến xe tàu là đơn vị hầu hết quản lý và khai thác các bến xe trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, nên không chịu áp lực nhiều về cạnh tranh từ các đơn vị khác cùng ngành trên địa bàn. Trung tâm đào tạo sát hạch cũng đóng một vị trí hết sức quan trọng chiếm tỷ lệ cao về số lượng cũng như chất lượng.
Quá trình hình thành và phát triển:
 • BQL& ĐH Bến xe tàu được thành lập theo quyết định số 157/2004/QĐ-UB ngày 04/10/2004, là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, trực thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý. Chức năng chuyên môn là quản lý và điều hành các bến xe, tàu trực thuộc (Bến xe tàu Phụng Hiệp và Bến xe tàu Vị Thanh).
 • Đến năm 2009, được Sở Giao thông vận tải ban hành quyết định số 1796/QĐ- SGTVT ngày 17/12/2009 quy định thêm chức năng và được giao thêm 1 số bến xe tàu đế quản lý gồm: Ben xe Thị trấn Trà Lồng, Ben xe Lương Nghĩa huyện Long Mỹ; Ben xe Cái Tắc huyện Châu Thành A; Ben xe Ngã Bảy thị xã Ngã Bảy. Bên cạnh đó được Sở Giao thông vận tải bố sung thêm chuyên môn về đào tạo lái xe mô tô.
 • Năm 2016 Sở Giao thông vận tải ban hành quyết định số 74/QĐ-SGTVT ngày 22/01/2016 quy định chức năng, quyền hạn, cơ cấu tổ chức biên chế lúc nay BQL&ĐH Ben xe tàu quản lý và khai thác mảng đào tạo, lái xe mô tô và 04 bến xe tại Ngã Bảy, Kinh Cùng, Châu Thành A và Vị Thanh.
 • Tháng 5/2018 Sở Giao thông vận tải ban hành quyết định số 430/QĐ-SGTVT ngàỵ 14/5/2018 về việc điều chỉnh Khoản 10, Điều 2; Khoản 1, Khoản 2, Điều 3 của quyết định số 74/ỌĐ-SGTVT ngày 22/01/2016 về quy định chức năng, quyền hạn, cơ cấu tồ chức và biên chế của BQL&ĐH Ben xe tàu. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại quản lý, khai thác 04 bến xe và 03 Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe tại: Ngã Bảy, Vị Thanh, Châu Thành A.
Vị trí, chức năng:
 • BQL&ĐH Bến xe tàu là đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Sở Giao thông vận tải Hậu Giang, có chức năng quản lý và khai thác bến xe, bến tàu phà; được phép đào tạo lái xe cơ giới đường bộ.
 • BQL&ĐH Bến xe tàu Hậu Giang là đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước.
Nhiệm vụ, quyền hạn:
 • Tổ chức và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan sắp xếp trật tự, phục vụ hành khách đi lại dễ dàng và an toàn, bảo vệ trật tự trong bến xe, bến tàu, bến phà; chống cướp giật, móc túi và các hành vi làm mất trật tư, đàm báo an toàn cho hành khách.
 • Kiểm tra giám sát việc chấp hành các quy định vận tải khách tại bến xe, bến tàu.
 • Phối hợp kiểm tra tại các bến với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan; Tuyên truyền phổ biến pháp luật; Tiếp nhận phản ánh của khách hàng; Giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp nếu có giữa các Doanh nghiệp vận tải và doanh nghiệp khai thác bến xe; Báo cáo định kỳ và đột xuất về Sở Giao thông vận tải.
 • Lập biên bản hành vi, vi phạm tại các bến xe tàu, phả theo quy định. 
 • Được phép đầu tư, khai thác bến xe , bến tàu, bến phà theo quy định.
 • Tham mưu đề xuất với Sở Giao thông vận tải về kế hoạch quản lý, bảo trì, đâu tư nâng cấp mở rộng bến xe, bến tàu, bến phà.
 • Tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ, viên chức và người lao động theo phân cấp; thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức và người lao động theo quy định.
 • Thực hiện quản lý tải chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật.
 • Được phép mở các bến xe, bến tàu khi có yêu cầu quy hoạch mở bến của các huyện chưa có bến.
 • Đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.
 • Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Sờ Giao thông vận tải phân công.
 • Trụ sở: Quốc lộ 61C - Ấp 7 - X. Vị Trung - H. Vị Thủy - T. Hậu Giang
 • Điện thoại: (84.293) 3877 448
 • Email: ctycpbxthg@gmail.com
 • Website: https://www.benxetauhaugiang.vn/
 • Tổng nhân sự: 30
 • Mã số kinh doanh:
 • Đại diện pháp luật: Đào Thị Loan Anh
 • Đại diện công bố thông tin: Đào Thị Loan Anh
 • Niêm yết lần đầu: 10/06/2019
 • KLCP Niêm yết: 63,400
 • KLCP Lưu hành: N/A
 • Tên cổ đông
  Số lượng
  Tỉ lệ
 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
BXT đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
BXT đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS