Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 1 - Công ty Cổ phần (CIENCO1 - OTC)

0 0 (0%) Cập nhật: 00:00 01/01/0001
Sàn: OTC
 • Mở cửa/Tham chiếu0 / 0
 • Sàn - Trần0 - 0
 • Thấp - Cao 1D0 - 0
 • Thấp - Cao 52T0 - 0
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Hàng hóa chủ chốt
 • Vốn hóaN/A
 • CP Lưu hành0
 • P/ENaN
 • EPSNaN
 • P/BNaN
 • PSN/A
 • BVPSNaN
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý gần nhất ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Lịch sử hình thành:
 • Trước khi thực hiện cổ phần hoá, Tồng công ty XDCTGT 1 là đơn vị kế thừa truyền thống của Ban chi đạo miền Tây dược thành lập ngày 03/8/1964, sau đó (tháns 6/1966) được đổi tên thành Cục công trình II thuộc Bộ GTVT
 • Thời kỳ 1975 - 1995 Cục công trình II được lần lượt đồi tên thành Xí nghiệp liên hiệp công trình II (1975 - 1982); Liên hiệp các Xí nghiệp giao thông khu vực I (1983 - 1985); Liên hiệp các Xí nghiệp giao thông2 1 (1985 - 1990) trực thuộc Bộ GTVT.
 • Từ năm 1991 Liên hiệp các Xí nghiệp giao thông 1 được đồi tên thành Tồng công ty XDCT1, năm 1995 Bộ GTVT ban hành quyết dịnh thành lập Tồng công tv XDCTGT1 theo Quyết định số 90 cùa Thù tướng Chính phủ.
 • Từ 01/7/2010 Tổng công ty chuyền sang hoạt động theo mô hình Công ty TNHH một thành viên trực thuộc Bộ GTVT và triên khai thực hiện công tác cổ phần hoá theo chủ trương của Đảng và các Nghị quyết của Chính phủ.
 • Ngày 29/4/2014, Tổng công ty XDCTGT1 tổ chức thành công đại hội đồng cồ đông lần thứ nhất. Tồng công ty chuyền sang mô hình hoạt động cùa công ty cồ phần theo Luật doanh nghiệp - Là công ty đại chúng quy mô lớn.
 • Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Tồng côns ty XDCTGT1 đã được Đảng, Nhà nước, Bộ GTVT và các ban ngành địa phương khen tặng nhiều danh hiệu cao quý cho các tập thể và cá nhân.
Lĩnh vực kinh doanh:
 • Xây dựng cầu
 • Xây dựng đường
 • Xây dựng cảng
 • Xây dựng sân bay
 • Xây dựng công trình dân dụng
 • Xây dựng cầu, đường sắt
Lịch sử hình thành:
 • Trước khi thực hiện cổ phần hoá, Tồng công ty XDCTGT 1 là đơn vị kế thừa truyền thống của Ban chi đạo miền Tây dược thành lập ngày 03/8/1964, sau đó (tháns 6/1966) được đổi tên thành Cục công trình II thuộc Bộ GTVT
 • Thời kỳ 1975 - 1995 Cục công trình II được lần lượt đồi tên thành Xí nghiệp liên hiệp công trình II (1975 - 1982); Liên hiệp các Xí nghiệp giao thông khu vực I (1983 - 1985); Liên hiệp các Xí nghiệp giao thông2 1 (1985 - 1990) trực thuộc Bộ GTVT.
 • Từ năm 1991 Liên hiệp các Xí nghiệp giao thông 1 được đồi tên thành Tồng công ty XDCT1, năm 1995 Bộ GTVT ban hành quyết dịnh thành lập Tồng công tv XDCTGT1 theo Quyết định số 90 cùa Thù tướng Chính phủ.
 • Từ 01/7/2010 Tổng công ty chuyền sang hoạt động theo mô hình Công ty TNHH một thành viên trực thuộc Bộ GTVT và triên khai thực hiện công tác cổ phần hoá theo chủ trương của Đảng và các Nghị quyết của Chính phủ.
 • Ngày 29/4/2014, Tổng công ty XDCTGT1 tổ chức thành công đại hội đồng cồ đông lần thứ nhất. Tồng công ty chuyền sang mô hình hoạt động cùa công ty cồ phần theo Luật doanh nghiệp - Là công ty đại chúng quy mô lớn.
 • Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Tồng côns ty XDCTGT1 đã được Đảng, Nhà nước, Bộ GTVT và các ban ngành địa phương khen tặng nhiều danh hiệu cao quý cho các tập thể và cá nhân.
Lĩnh vực kinh doanh:
 • Xây dựng cầu
 • Xây dựng đường
 • Xây dựng cảng
 • Xây dựng sân bay
 • Xây dựng công trình dân dụng
 • Xây dựng cầu, đường sắt
 • Trụ sở: 623 La Thành - Q.Ba Đình - Tp.Hà Nội
 • Điện thoại: (84.24) 3835 0930 - 3835 0096
 • Email: cienco1@hn.vnn.vn
 • Website: http://cienco1.com
 • Tổng nhân sự: N/A
 • Mã số kinh doanh:
 • Đại diện pháp luật: Phạm Dũng
 • Đại diện công bố thông tin: NULL
 • Niêm yết lần đầu: 01/01/1900
 • KLCP Niêm yết: N/A
 • KLCP Lưu hành: N/A

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

 • Tên cổ đông
  Số lượng
  Tỉ lệ
 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
CIENCO1 đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
 • Công ty Cổ phần Cầu 12(C12) 950,600 19.6 17/04/2017
CIENCO1 đang sở hữu
 • Công ty Cổ phần Cầu 12(C12) Số cổ phiếu: 950,600 Tỉ lệ sở hữu 19.6
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(6)
 • Công ty CP Xây dựng Công trình & Đầu tư 120 N/A N/A
  0
 • Công ty CP TVTN CTGT 1 - Ciencol N/A N/A
  0
 • Công ty CP CKXD 121 - Ciencol N/A N/A
  0
 • Công ty CP Đường bộ 240 - Ciencol N/A N/A
  0
 • Công ty CP Đường bộ 242 - Ciencol N/A N/A
  0
 • Công ty CP Xây dựng Đường bộ 248 - Ciencol N/A N/A
  0
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(6)
 • Công ty CP Xây dựng Công trình & Đầu tư 120 Vốn điều lệ: N/A Vốn góp: N/A Tỉ lệ sở hữu: 0
 • Công ty CP TVTN CTGT 1 - Ciencol Vốn điều lệ: N/A Vốn góp: N/A Tỉ lệ sở hữu: 0
 • Công ty CP CKXD 121 - Ciencol Vốn điều lệ: N/A Vốn góp: N/A Tỉ lệ sở hữu: 0
 • Công ty CP Đường bộ 240 - Ciencol Vốn điều lệ: N/A Vốn góp: N/A Tỉ lệ sở hữu: 0
 • Công ty CP Đường bộ 242 - Ciencol Vốn điều lệ: N/A Vốn góp: N/A Tỉ lệ sở hữu: 0
 • Công ty CP Xây dựng Đường bộ 248 - Ciencol Vốn điều lệ: N/A Vốn góp: N/A Tỉ lệ sở hữu: 0
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS