Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú - Đắk Nông (DPD - KHÁC)

15.3 2.6 (14.53%) Cập nhật: 16:00 22/02/2023
Sàn: KHÁC
 • Mở cửa/Tham chiếu15.3 / 17.9
 • Sàn - Trần0 - 0
 • Thấp - Cao 1D15.3 - 15.9
 • Thấp - Cao 52T0 - 0
 • KLGD4,900
 • GTGD0.08
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0.01%

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú - Đắk Nông là công ty con của Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp. Công ty đã đi vào hoạt động từ năm 2008 tới nay theo Giấy Chứng nhận ĐKKD số 6400052980 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đắk Nông cấp đăng ký lần đầu ngày 24/07/2008, cấp thay đổi lần thứ 2, ngày 01/11/2017. vốn điều lệ cùa Công ty đăng ký từ khi thành lập cho đến hiện nay là không thay đổi, với mức vốn là 120.000.000.000 đồng.
 • Dự án trồng cao su của Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú - Đắk Nông dược đầu tư theo Giấy chứng nhận đãng ký đầu tư số 0840628765 chứng nhận lần đầu ngày 19/09/2011 chứng nhận thay đổi lần thứ 1 ngày 14/11/2017 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Đắk Nông cấp. Quy mô dự án thực hiện trên diện tích 1.253,48 ha, trong đó trồng cao su với diện tích 928,21 ha, quản lý và bảo vệ rừng là 200,72 ha và trồng rừng 67 ha. Tổng mức đầu tư đăng ký là 242,3 tỷ đồng với cơ cấu 60% vổn đầu tư cùa chủ sở hữu và 40% vốn vay.
 • Hiện nay Công ty đang dần hoàn thiện quá trình kiến thiết cơ bản vườn cây cao su để chuyển sang giai đoạn kinh doanh, tổng diện tích vườn cây mở cạo đến ngày 31/12/2018 là 834,90 ha chiếm 89,32% diện tích trồng cao su.
 • Ngày 29/12/2020, Công ty được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chấp thuận đăng ký lưu ký tập trung, với số lượng cổ phiếu đăng ký là 12.000.000 cô phiếu.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Trồng cây cao su; trồng lủng và chăm sóc rừng; bán buôn mù cao su; chế biến mủ cao su và ngành nghề kinh doanh khác theo Giấy Chứng nhận ĐKDN
CTCP Cao su Đồng Phú - Đắk Nông là Công ty mới được thành lập năm 2008 với ngành nghề chính là trồng chăm sóc, khai thác mủ cao su. Năm 2015, Công ty đã chính thức đưa vườn cây kiến thiết cơ bản vào khai thác mủ. Đến nay, Công ty đã bước đầu có những thành công nhất định, với sản lượng khai thác khá hiệu quả so với các đơn vị trong khu vực Tây Nguyên
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú - Đắk Nông là công ty con của Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp. Công ty đã đi vào hoạt động từ năm 2008 tới nay theo Giấy Chứng nhận ĐKKD số 6400052980 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đắk Nông cấp đăng ký lần đầu ngày 24/07/2008, cấp thay đổi lần thứ 2, ngày 01/11/2017. vốn điều lệ cùa Công ty đăng ký từ khi thành lập cho đến hiện nay là không thay đổi, với mức vốn là 120.000.000.000 đồng.
 • Dự án trồng cao su của Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú - Đắk Nông dược đầu tư theo Giấy chứng nhận đãng ký đầu tư số 0840628765 chứng nhận lần đầu ngày 19/09/2011 chứng nhận thay đổi lần thứ 1 ngày 14/11/2017 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Đắk Nông cấp. Quy mô dự án thực hiện trên diện tích 1.253,48 ha, trong đó trồng cao su với diện tích 928,21 ha, quản lý và bảo vệ rừng là 200,72 ha và trồng rừng 67 ha. Tổng mức đầu tư đăng ký là 242,3 tỷ đồng với cơ cấu 60% vổn đầu tư cùa chủ sở hữu và 40% vốn vay.
 • Hiện nay Công ty đang dần hoàn thiện quá trình kiến thiết cơ bản vườn cây cao su để chuyển sang giai đoạn kinh doanh, tổng diện tích vườn cây mở cạo đến ngày 31/12/2018 là 834,90 ha chiếm 89,32% diện tích trồng cao su.
 • Ngày 29/12/2020, Công ty được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chấp thuận đăng ký lưu ký tập trung, với số lượng cổ phiếu đăng ký là 12.000.000 cô phiếu.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Trồng cây cao su; trồng lủng và chăm sóc rừng; bán buôn mù cao su; chế biến mủ cao su và ngành nghề kinh doanh khác theo Giấy Chứng nhận ĐKDN
 • Trụ sở: Cụm 3 tầng - X. Ea Pô - H. Cư Jút - T. Đắk Nông
 • Điện thoại: 0918 035111
 • Email:
 • Website: #
 • Tổng nhân sự: 251
 • Mã số kinh doanh:
 • Đại diện pháp luật:
 • Đại diện công bố thông tin:
 • Niêm yết lần đầu: 20/01/2021
 • KLCP Niêm yết: 12,000,000
 • KLCP Lưu hành: 12,000,000

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
DPD đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
DPD đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS