Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng (GLS - OTC)

0 0 (0%) Cập nhật: 00:00 01/01/0001
Sàn: OTC
 • Mở cửa/Tham chiếu0 / 0
 • Sàn - Trần0 - 0
 • Thấp - Cao 1D0 - 0
 • Thấp - Cao 52T0 - 0
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Chứng khoán
 • Vốn hóaN/A
 • CP Lưu hành0
 • P/ENaN
 • EPSNaN
 • P/BNaN
 • PSN/A
 • BVPSNaN
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý gần nhất ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động theo Quyết định số 74/UBCK- GPHĐKD do ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 21 tháng 12 năm 2007. Quyết định sửa đổi số 243/UBCK-GP ngày 17/06/2009; Quyết định sửa đối sổ 285/UBCK-GP ngày 07/12/2009; Giấy phép điều chỉnh thành lập và hoạt động công ty chứng khoán sổ 31/GPĐC-UBCK ngày 06/5/2011 của úy ban Chứng khoán Nhà nước về việc điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 74/UBCK GPHĐKD.
 • Quyết định Công nhận tư cách Thành viên giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh số 66/QĐ-SGDHCM ngày 26 tháng 03 năm 2008.
 • Quyết định Công nhận Thành viên giao dịch của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội số 123/ỌĐ-TTGDHN ngày 03 tháng 04 năm 2008.
 • Quyết định của Chủ tịch ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến số 766/QĐ-UBCK. ngày 30 tháng 9 năm 2010.

Các sự kiện khác:

 • Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chửng khoán Sen Vàng thông qua phương án sáp nhập giữa Công ty cố phần Chứng khoán Sen Vàng và Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương theo Nghị Quyết sổ 02/2014/NQ/ĐHĐCĐ - GLS ngày 12 tháng 09 năm 2014.
 • Ngày 22 tháng 12 năm 2014, Công ty cổ phần Chửng khoán Sen Vàng ký hợp đồng sáp nhập với Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (APECS).
Ngành nghề kinh doanh
 • Môi giới chứng khoán;
 • Tư vấn đầu tư chứng khoán;
 • Tự doanh chứng khoán;
 • Lưu ký chứng khoán
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động theo Quyết định số 74/UBCK- GPHĐKD do ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 21 tháng 12 năm 2007. Quyết định sửa đổi số 243/UBCK-GP ngày 17/06/2009; Quyết định sửa đối sổ 285/UBCK-GP ngày 07/12/2009; Giấy phép điều chỉnh thành lập và hoạt động công ty chứng khoán sổ 31/GPĐC-UBCK ngày 06/5/2011 của úy ban Chứng khoán Nhà nước về việc điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 74/UBCK GPHĐKD.
 • Quyết định Công nhận tư cách Thành viên giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh số 66/QĐ-SGDHCM ngày 26 tháng 03 năm 2008.
 • Quyết định Công nhận Thành viên giao dịch của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội số 123/ỌĐ-TTGDHN ngày 03 tháng 04 năm 2008.
 • Quyết định của Chủ tịch ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến số 766/QĐ-UBCK. ngày 30 tháng 9 năm 2010.

Các sự kiện khác:

 • Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chửng khoán Sen Vàng thông qua phương án sáp nhập giữa Công ty cố phần Chứng khoán Sen Vàng và Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương theo Nghị Quyết sổ 02/2014/NQ/ĐHĐCĐ - GLS ngày 12 tháng 09 năm 2014.
 • Ngày 22 tháng 12 năm 2014, Công ty cổ phần Chửng khoán Sen Vàng ký hợp đồng sáp nhập với Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (APECS).
Ngành nghề kinh doanh
 • Môi giới chứng khoán;
 • Tư vấn đầu tư chứng khoán;
 • Tự doanh chứng khoán;
 • Lưu ký chứng khoán
 • Trụ sở: Lầu 3-4 - Số 164 Nguyễn Công Trứ - P. Nguyễn Thái Bình - Q. 1 - Tp. HCM
 • Điện thoại: (84.28) 3821 8658
 • Email: info@gls.com.vn
 • Website: http://www.gls.com.vn
 • Tổng nhân sự: N/A
 • Mã số kinh doanh: 0305385509
 • Đại diện pháp luật: Võ Đăc Khôi
 • Đại diện công bố thông tin: Nguyễn Ngọc Tưởng
 • Niêm yết lần đầu: 01/01/1900
 • KLCP Niêm yết: 13,500,000
 • KLCP Lưu hành: N/A

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

VỊ TRÍ KHÁC

 • Tên cổ đông
  Số lượng
  Tỉ lệ
 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
GLS đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
 • Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức(TDH) 115,021 0.1 30/12/2019
GLS đang sở hữu
 • Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức(TDH) Số cổ phiếu: 115,021 Tỉ lệ sở hữu 0.1
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS