HDG : Báo cáo cập nhật - Khuyến nghị Mua

Nguồn báo cáo: VCBS
Doanh nghiệp liên quan: HDG
Ngày phát hành: 19/02/2019
Chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu HDG với mức giá mục tiêu là 53.200 đồng/cp cho thời gian đầu tư trung và dài hạn