Doanh nghiệp/Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 (DX2 - OTC)


    Đơn vị: 1,000,000

    Đơn vị: 1,000,000