Doanh nghiệp/Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (NCP - KHÁC)


    Đơn vị: 1,000,000

    Đơn vị: 1,000,000