Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (NCP - KHÁC)

0 0 (0%) Cập nhật: 00:00 01/01/0001
Sàn: KHÁC
 • Mở cửa/Tham chiếu0 / 0
 • Sàn - Trần0 - 0
 • Thấp - Cao 1D0 - 0
 • Thấp - Cao 52T0 - 0
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Dịch vụ tiện ích
 • Vốn hóaN/A
 • CP Lưu hành0
 • P/ENaN
 • EPSNaN
 • P/BNaN
 • PSN/A
 • BVPSNaN
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý gần nhất ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng
 • Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng

Quá trình hình thành và phát triển

 • Tháng 04 năm 2006 Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả 1 được Công ty bắt đầu khởi công xây dựng và đ đi vào vận hành và phát điện thương mại từ tháng 08 năm 2010;
 • Tháng 12 năm 2007 Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả 2 được Công ty bắt đầu khởi công xây dựng và bắt đầu đi vào vận hành và phát điện thương mại từ tháng 05 năm 2011;
 • Ngày 31 tháng 12 năm 2009 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả được chuyển thành công ty con trực thuộc Tổng Công ty Điện lực - Vinacomin và là đơn vị hạch toán độc lập theo Quyết định số 3153/QĐ-HĐQT ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt nam;
 • Ngày 01/10/2010 Công ty được đổi tên thành Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - Vinacomin theo Quyết định số 807/ĐLTKV-TCLĐTL ngày 01/10/2010 của Tổng công ty Điện lực - Vinacomin;
 • Bắt đầu từ ngày 01 tháng 07 năm 2012 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - Vinacomin chính thức tham gia vào thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam theo văn bản hướng dẫn số 5742 ngày 29/06/2012 của Bộ Công Thương. Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - Vinacomin trực tiếp nộp bản chào giá bán điện với Công ty mua bán điện (EPTC) của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
 • Ngày 22/04/2010, theo Công văn số 1122/UBCK-QLPH, Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả Vinacomin được chấp thuận là công ty đại chúng.
 • Ngày 27 tháng 5 năm 2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Nhiệt điện cẩm Phả - Vinacomin ra Nghị quyết số 24/NQ-ĐHĐCĐ về việc sửa đổi Điều lệ và thay dổi tên Công ty. Ngày 24 tháng 6 năm 2016, Công ty đổi thành Công ty cổ phần Nhiệt điện cẩm Phả - TKV theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần (đăng ký thay đổi lần 6) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp với vốn điều lệ đăng ký là 2.179.900.000.000 đồng, theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016, vốn điều lệ thực góp tại 31/12/2016 của Công ty lả 1.969.806.220.000 đồng, nguyên nhân có sự chênh lệch này là cổ đông Tổng Công ty Điện lực - Vinacomin hiện chưa góp đủ vốn theo điều lệ của Công ty, cổ đông Tổng Công ty Điện lực - Vinacomin hiện nay là công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và toàn bộ vốn góp của Tổng công ty Điện lực - Vinacomin là do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cấp.
 • Ngày 06 tháng 01 năm 2016, Công ty đưọ-c Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chửng Khoán số 01/2016/GCNCP- VSD-1, với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký là 196.980.622 cổ phiểu. Ngày 24 tháng 08 năm 2016 Công ty đăng ký thay đổi lần thứ nhất thay đổi tên chứng khoán thảnh “Cổ phiếu Công ty cổ phần Nhiệt điện cẩm Phả - TKV.
Quá trình tăng vốn điều lệ của Công ty
Ngành nghề kinh doanh chính
 • Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
 • Đầu tư xây dựng, quản lý vận hành nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả và bán điện cho hệ thống Quốc Gia
CTCP Nhiệt điện Cẩm Phả - Vinacomin là doanh nghiệp sản xuất điện có công suất phát điện lớn nhất của Tổng công Điện lực – Vinacomin. Đây là một trong những nhà máy điện do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản đầu tư với mục tiêu sử dụng than có chất lượng xấu, khó tiêu thụ đối với thị trường trong và ngoài nước. Do đó, nhà máy cũng sử dụng công nghệ đặc biệt - công nghệ lò tầng sôi tuần hoàn (CFB) đốt than và sử dụng nước biển làm mát, đánh dấu một bước tiến mới trong ngành nhiệt điện nước nhà. Việc tham gia thị trường cạnh tranh của CTCP Nhiệt điện Cẩm Phả nói riêng ảnh hưởng tích cực đến việc đảm bảo an ninh cho ngành năng lượng quốc gia.

Quá trình hình thành và phát triển

 • Tháng 04 năm 2006 Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả 1 được Công ty bắt đầu khởi công xây dựng và đ đi vào vận hành và phát điện thương mại từ tháng 08 năm 2010;
 • Tháng 12 năm 2007 Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả 2 được Công ty bắt đầu khởi công xây dựng và bắt đầu đi vào vận hành và phát điện thương mại từ tháng 05 năm 2011;
 • Ngày 31 tháng 12 năm 2009 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả được chuyển thành công ty con trực thuộc Tổng Công ty Điện lực - Vinacomin và là đơn vị hạch toán độc lập theo Quyết định số 3153/QĐ-HĐQT ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt nam;
 • Ngày 01/10/2010 Công ty được đổi tên thành Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - Vinacomin theo Quyết định số 807/ĐLTKV-TCLĐTL ngày 01/10/2010 của Tổng công ty Điện lực - Vinacomin;
 • Bắt đầu từ ngày 01 tháng 07 năm 2012 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - Vinacomin chính thức tham gia vào thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam theo văn bản hướng dẫn số 5742 ngày 29/06/2012 của Bộ Công Thương. Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - Vinacomin trực tiếp nộp bản chào giá bán điện với Công ty mua bán điện (EPTC) của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
 • Ngày 22/04/2010, theo Công văn số 1122/UBCK-QLPH, Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả Vinacomin được chấp thuận là công ty đại chúng.
 • Ngày 27 tháng 5 năm 2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Nhiệt điện cẩm Phả - Vinacomin ra Nghị quyết số 24/NQ-ĐHĐCĐ về việc sửa đổi Điều lệ và thay dổi tên Công ty. Ngày 24 tháng 6 năm 2016, Công ty đổi thành Công ty cổ phần Nhiệt điện cẩm Phả - TKV theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần (đăng ký thay đổi lần 6) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp với vốn điều lệ đăng ký là 2.179.900.000.000 đồng, theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016, vốn điều lệ thực góp tại 31/12/2016 của Công ty lả 1.969.806.220.000 đồng, nguyên nhân có sự chênh lệch này là cổ đông Tổng Công ty Điện lực - Vinacomin hiện chưa góp đủ vốn theo điều lệ của Công ty, cổ đông Tổng Công ty Điện lực - Vinacomin hiện nay là công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và toàn bộ vốn góp của Tổng công ty Điện lực - Vinacomin là do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cấp.
 • Ngày 06 tháng 01 năm 2016, Công ty đưọ-c Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chửng Khoán số 01/2016/GCNCP- VSD-1, với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký là 196.980.622 cổ phiểu. Ngày 24 tháng 08 năm 2016 Công ty đăng ký thay đổi lần thứ nhất thay đổi tên chứng khoán thảnh “Cổ phiếu Công ty cổ phần Nhiệt điện cẩm Phả - TKV.
Quá trình tăng vốn điều lệ của Công ty
Ngành nghề kinh doanh chính
 • Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
 • Đầu tư xây dựng, quản lý vận hành nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả và bán điện cho hệ thống Quốc Gia
 • Trụ sở: P. Cẩm Thịnh - Tp. Cẩm Phả - T. Quảng Ninh
 • Điện thoại: (84.203) 373 1030
 • Email: ctcpndcp@vnn.vn
 • Website: http://www.nhietdiencampha.com.vn
 • Tổng nhân sự: 673
 • Mã số kinh doanh: 5700428470
 • Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Thực
 • Đại diện công bố thông tin: Nguyễn Đăng Thành
 • Niêm yết lần đầu: 25/09/2017
 • KLCP Niêm yết: 196,980,622
 • KLCP Lưu hành: 0

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

VỊ TRÍ KHÁC

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
NCP đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
NCP đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS