Nguyễn Minh Giang


Nguyễn Minh Giang
  • Họ tên : Nguyễn Minh Giang

Quá trình làm việc:
  • Từ tháng 08 năm 2016 đến ngày 02 tháng 01 năm 2018 : Thành viên BKS CTCP Quản lý và Khai thác Hầm Đường Bộ Hải Vân

Chức vụ hiện tại