Vũ Văn Quân


Vũ Văn Quân
  • Họ tên : Vũ Văn Quân
  • Năm sinh : 02/01/1980
  • Số CMND : 001080006546

Quá trình làm việc:
  • Đến ngày 18 tháng 06 năm 2020 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam

Chức vụ hiện tại