Bùi Thùy Anh


Bùi Thùy Anh
  • Họ tên : Bùi Thùy Anh
  • Năm sinh : 20/06/1995

Quá trình làm việc:
  • Từ ngày 04 tháng 10 năm 2016 đến ngày 28 tháng 06 năm 2019 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc
  • Từ ngày 28 tháng 03 năm 2019 đến ngày 20 tháng 02 năm 2020 : Người được ủy quyền công bố thông tin Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc

Chức vụ hiện tại