Hà Thị Thu Hiền


Hà Thị Thu Hiền
  • Họ tên : Hà Thị Thu Hiền
  • Năm sinh : 10/05/1987
  • Nguyên quán : Hà Nội
  • Nơi sinh : Hà Nội
  • Cư trú : Đống Đa, Hà Nội
  • Số CMND : 112122199

Quá trình học tập:
  • Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng
Quá trình làm việc:
  • - Từ 4/2015 - nay: ủy viên BKS Công ty CP Kim khí Hà Nội-HNSTEEL, Chuyên viên Ban Tài chính Tổng công ty Thép Việt Nam
  • Từ 2011 - 4/2015: Chuyên viên Ban Tài chính Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP

Chức vụ hiện tại