Trần Thị Hoa Lý


Trần Thị Hoa Lý
 • Họ tên : Trần Thị Hoa Lý
 • Số CMND : 042170000223
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.01 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.01 tỷ đồng


Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HMG 1,100 0.01 31/12/2022 0.01
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HMG
   1,100
   0.01%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2022
   0.01