Liu Chien Lin


Liu Chien Lin
  • Họ tên : Liu Chien Lin


Chức vụ hiện tại


Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Liu Chien Hung

Con trai CCL 500 31/12/2013 0