Nguyễn Thị Quyên


Nguyễn Thị Quyên
  • Họ tên : Nguyễn Thị Quyên

Quá trình làm việc:
  • Đến ngày 05 tháng 05 năm 2021 : Phó Tổng GĐ CTCP Gang thép Hà Nội

Chức vụ hiện tại