Trần Thị Hà


Trần Thị Hà
  • Họ tên : Trần Thị Hà


Chức vụ hiện tại


Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Nguyễn Đức Tiến

Chồng HTI 33,000 31/12/2019 0.55