Cù Thanh Nghị


Cù Thanh Nghị
  • Họ tên : Cù Thanh Nghị
  • Năm sinh : 19/09/1983
  • Nguyên quán : Vĩnh Châu, Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
  • Nơi sinh : Vĩnh Châu, Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
  • Cư trú : Vĩnh Châu, Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
  • Trình độ : Cử nhân Kinh tế

Quá trình học tập:
  • Cử nhân Kinh tế
Quá trình làm việc:
  • Từ 07/2016 - nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Lilama 45.3
  • Từ 2011 - 12/2016: Phó Phòng TC-KT Công ty Cổ phần Lilama 45.3
  • Từ 2004 - 2010: Nhân viên Phòng TC-KT Công ty Cổ phần Lilama 45.3

Chức vụ hiện tại