Nguyễn Văn Trọng


Nguyễn Văn Trọng
  • Họ tên : Nguyễn Văn Trọng

Quá trình làm việc:
  • Từ tháng 05 năm 2016 đến ngày 05 tháng 06 năm 2021 : Thành viên BKS Công ty Cổ phần Xi măng Hồng Phong

Chức vụ hiện tại